header2

advent-wreath-1945456 1280

16.-22.prosince Loket

Ať farníci loketské farnosti konají poctivě a ušlechtile to, k čemu jsou povoláni, ve všem předkládají Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním a ať Boží pokoj uchrání jejich srdce i myšlenky.

 

pondělí 24. prosince Vigilie Narození Páně - Štědrý den
  Hazlov, kostel Povýšení sv. Kříže 16:00 hod mše svatá
  Hranice, kostel Navštívení P. Marie 20:00 hod mše svatá
  Aš, kostel sv. Mikuláše 24:00 hod půlnoční zpívání koled
       
úterý 25. prosince Slavnost Narození Páně
  Aš, kostel sv. Mikuláše 09:00 hod mše svatá
  Hranice, kostel Navštívení P. Marie 11:00 hod mše svatá
  Hazlov, Hazlov, kostel Povýšení sv. Kříže 14:30 hod mše svatá
       
středa 26. prosince Slavnost sv. Štěpána
  Aš, kostel sv. Mikuláše 09:00 hod mše svatá
       
 neděle 30. prosince Svátek Svaté Rodiny    
  Aš, kostel sv. Mikuláše 09:00 hod mše svatá
  Hranice, kostel Navštívení P. Marie 11:00 hod mše svatá
  Hazlov, Hazlov, kostel Povýšení sv. Kříže 14:30 hod mše svatá
       
pondělí 31. prosince sv. Silvestra    
  Aš, farní kaple 17:00 hod mše svatá
       
úterý 1. ledna Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie    
  Aš, kostel sv. Mikuláše 09:00 hod mše svatá
  Hranice, kostel Navštívení P. Marie 11:00 hod mše svatá
  Hazlov, Hazlov, kostel Povýšení sv. Kříže 14:00 hod mše svatá

poselstvi Custom

V Plzni dne 4. října 2018

Č.j. 3509/2018

Milé sestry a milí bratři,

    Svatý otec prosí věřící celého světa o modlitbu, aby svatá Matka Boží chránila svým pláštěm církev před útoky Zlého, a zároveň ji vedla k vyznání vin, pochybení a zneužití, spáchaných v přítomnosti i minulosti. Vyznání vin a odpuštění povede k obnovení sil, které vezmou zlu expanzivní sílu.

    Rozhodl se proto vyzvat všechny věřící po celém světě k tomu, aby se během měsíce října modlili každý den modlitbu růžence, a spojili se tak jako Boží lid ve společenství a v pokání a prosili Matku Boží a sv. Michaela archanděla o ochranu církve před ďáblem, kterému jde vždy o to, aby nás oddělil od Boha a rozdělil mezi sebou navzájem. Zároveň žádá, abychom modlitbu růžence uzavřeli modlitbou „Pod ochranu tvou..." a „Svatý Michaeli, archanděli...".

    I já se připojuji k této výzvě a prosím Vás z celého srdce, abychom se semkli a modlili se v naší diecézi společně, prosili o odpuštění za naše selhání osobní, i ty, které neseme jako společenství.

+ biskup Tomáš Holub

smernice pastorace Custom

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

(jak nám jej předala sv. Faustyna Kowalska)

Ve shodě s přáním Pána Ježíše se má slavit o první neděli po Velikonocích, což vyjadřuje těsnou souvislost tohoto svátku s tajemstvím Vykoupení. Liturgie tohoto dne nejplněji oslavuje Boha v tajemství Jeho Milosrdenství.

Svátek Milosrdenství nemá být jen dnem zvláštního kultu Boha v tomto tajemství, ale také dnem milosti pro všechny lidi, a zvláště pro hříšníky. Pán Ježíš totiž obdařil tento svátek velkými přísliby. Ten největší z nich spojil se svatým přijímáním přijatým v tento den: je to příslib „úplného odpuštění vin a trestů", čili stejné milosti, kterou dostáváme pouze ve svátosti křtu. Velikost tohoto svátku spočívá také v tom, že všichni, dokonce i ti, kteří se obrátí až v tento den, mohou vyprosit všechny milosti shodné s vůlí Boží. O obrazu Božího milosrdenství Pán Ježíš sestře Faustyně řekl:

„Chci, aby tento obraz... byl slavnostně posvěcen první neděli po Velikonocích," „tato neděle má být svátkem Milosrdenství." „Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše, a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro Mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji Mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů. V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke Mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jako šarlat."

smernice ekonomicke Custom

    Bratři, jsou tři věci, na nichž stojí víra, spočívá zbožnost a trvá ctnost: modlitba, půst a milosrdenství. Kvůli čemu modlitba klepe, to půst vyprošuje a milosrdenství dostává. Modlitba, milosrdenství a půst, to je trojice tvořící jednotu a dávající si navzájem život.
    Neboť duší modlitby je odříkání a životem odříkání je slitovnost. Nikdo ať je neodtrhuje, nemohou být odděleny. Kdo má jen jedno z nich a nemá zároveň i ostatní, nemá vlastně nic. Takže ten, kdo se modlí, ať se i postí. Kdo se postí, ať se i slitovává. A ať slyší prosebníka, kdo sám chce být vyslyšen. Boží sluch si otevírá, kdo vlastní sluch nezavírá tomu, který ho prosí.
Kdo se postí, měl by vědět, co všechno to vlastně znamená: že má mít soucit s hladovým, když chce, aby Bůh cítil s jeho vlastním hladem. Že se sám má slitovávat, kdo doufá ve slitování. Kdo hledá spravedlnost, že ji sám má činit. Kdo chce, aby mu bylo dáno, že sám má dávat. Je špatný prosebník, kdo jinému odpírá, oč sám pro sebe žádá.
    Člověče, tvé milosrdenství by se mělo řídit následujícím pravidlem: Jakým způsobem, nakolik a jak rychle chceš ty sám dosáhnout milosrdenství, tak rychle, tolik a takovým způsobem se ty slitovávej nad druhými.
    Nuže tedy, modlitba, milosrdenství a půst ať jsou naší jedinou záštitou u Boha, naší jedinou obhajobou i naší jedinou modlitbou v trojí podobě.
A tak co jsme nedbalostí ztratili, získávejme zpět postem a odříkáním. Obětujme v odříkání svou duši, neboť není nic lepšího, co bychom mohli Bohu nabídnout, jak dosvědčuje i Prorok, když říká: Obětí Bohu je zkroušený duch, zkroušeným a pokorným srdcem Bůh nepohrdne.
    Obětuj svou duši Bohu, člověče, a nabídni mu oběť postu a odříkání; ať je to oběť čistá, oběť svatá, oběť živá, která by zároveň zůstala tobě i byla dána Bohu. Kdo by toto Bohu nedal, nebude ospravedlněn, protože ten, kdo chce dát samého sebe, má vždycky co nabídnout.
    Aby však tato osobní oběť byla přijata, musí být spojena s milosrdenstvím: půst nevydá plody, není-li zavlažován milosrdenstvím, trpí suchem, jestliže milosrdenství vysychá. Co je déšť pro půdu, to je milosrdenství pro půst. Ten, kdo se postí, by marně zušlechťoval srdce, očišťoval tělo, vykořeňoval chyby, zaséval ctnosti; jestliže by nepřidal proudy milosrdenství, nesklidí žádnou úrodu.
Člověče, když se postíš, věz, že jestliže se postí tvé milosrdenství, trpí újmou celé tvé pole; a co ve svém milosrdenství rozdáš, mnohonásobně se vrátí do tvé sýpky. Hleď tedy, abys neztrácel tím, že schraňuješ, ale shromažďuj si tím, že rozdáváš. Věz, že když dáváš chudákovi, dáváš sobě. Protože co nenecháš druhému, to nebudeš mít.

poselstvi pust 2018

poselství nemocní

poselstvi2018

V tomto školním roce je možné přihlásit děti k výuce náboženství. Pro přesné informace se obraťte prosím na duchovního správce farnosti.

Novým generálním vikářem pro Karlovarský kraj byl jmenován P. Jiří Majkov
Plzeňský biskup Tomáš Holub dnes při oslavách dne vzniku plzeňské diecéze v katedrále sv. Bartoloměje oznámil jméno nového generálního vikáře pro Karlovarský kraj: je jím P. Dr. Jiří Majkov, ICD.

Kažou středu a sobotu budou mše svaté ve farní kapli. Ostatní dny budou v kostele.

Každou 2. sobotu v měsíci máme v kostele večerní mši svatou pro děti od 17:00

Každé 2. úterý v měsíci je od 18:00 mše svatá v kostele v Mokřinách.  

Pondělí - -
Úterý 08:00
Středa 08:00
Čtvrtek 15:30 Hazlov
Pátek 17:00
Sobota 17:00
Neděle 09:00
  11:00 Hranice
  14:30 Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antonín Wasil
telefon:+420 734 435 280
e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 0

Týden 0

Měsíc 286

Celkem 33626