header2

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

 

Otče náš - text modlitby Páně

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

 

Zdrávas Maria - modlitba - pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

Pod ochranu tvou

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.

Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

 

Další modlitby nalezneta na této adrese https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/zakladni-modlitby

„Pomazat dveře svého srdce Krví Beránka"

Modlitba za uzdravení

 

„Můj Pane Ježíši,

Ve Tvém Jménu, skrze Tvou svatou Krev, skrze Otcovu Lásku ke mne, skrze moc Ducha Svátého,

na přímluvy Panny Marie, svatého Josefa, svatého Michaela, a všech našich svatých patronů,

v jednotě s Katolickou Církví, se zříkám, ďábla a všech zlých duchů.

Odříkám se každého zlého ducha ve mne nebo proti mne.

Odříkám se jakéhokoliv pouta se satanismem, okultismem, spiritismem, a hnutím New Age.

Zříkám se jakéhokoliv pouta, s magii, psychotroniky, věštci.

Zříkám se, jakékoliv negativního pouta s mými předky ve svém rodokmenu.

Zříkám se jakékoliv kletby, prokletí, uhranutí, každé negativity ve mne nebo proti mne, anebo proti mé rodině, nebo proti mým dětem, nebo proti mému manželství, nebo proti mé budoucnosti, či proti mému zdraví, či proti mému psychickému zdraví, či proti mé cestě víry, nebo proti mému bydlišti, nebo proti mému zaměstnání.

 

 

A já vzývám Tebe Pane Ježíši a pouze Tebe, abys byl mým jediným Spasitelem, mým jediným vykupitelem, a jediným Pánem nad mým životem. Amen"
Elias Vella

 

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

1

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám.

Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu.

Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému,

abych si zachoval čistotu duše i těla.

Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede ke Kristu.

Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou žil v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli. Amen.

 


2

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám.
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě navádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu.
Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků
a na smír za hříchy proti tvému Neposkvrněnému Srdci.
Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici.
V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen.

 

 

 Modlitba po adoraci

Buď veleben Bůh

Buď velebeno jeho svaté Jméno

Buď veleben Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk

Buď velebeno Jméno Ježíš

Buď velebeno jeho přesvaté Srdce

Buď velebena jeho předrahá krev

Buď veleben Ježíš v Nejsvětější svátosti oltářní

Buď veleben Duch Svatý Utěšitel

Buď velebena přesvatá Bohorodička Maria

Buď velebeno její svaté a neposkvrněné Početí

Buď velebeno její slavné Nanebevzetí

Buď velebeno Jméno Marie, Panny a Matky

Buď veleben svatý Josef, její přečístý snoubenec

Buď veleben Bůh ve svých andělích a ve svých svatých

 

Modlitba při svatém přijímání

Matko, stůj na prahu mého srdce a vítej se mnou svého Syna,

kterého budu přijímát spolu s ostatními pří této Mši svaté.

Kež nás Jeho přítomnost obdaří čistotou a láskou.

Drahá Matko, přibliž nás svému Synu.

Kéž máme zrak čistý jako On,

myšlení jako On,

ruce jako On,

ať jdeme světem podle Jeho vůle a konáme dobro.

Kež všude vnášíme Jeho pokoj.

Kéž je naše srdce jako Jeho.

Matko přibliž nás svému Synu!

Přijď Pane Ježíši Kriste, a daruj nám svou čistotu a dobrotu!

 

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji!
Proti zlobě a úkladům ďáblovým
budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme!
Ty pak, kníže vojska nebeského,
Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.

 

Modlitba k Duchu Svatému

Modlitby sestry Marie od Ukřižovaného Ježíše

Duchu svatý, osvěť mě.
Lásko Boží, stravuj mě.
Veď mě na cestu pravdy.
Maria, Matko, provázej mne.
Požehnej mi s Ježíšem.
Ochraňuj mě před každým zlem,
klamem a nebezpečím.
Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě.
Jsem hladová, přijď a nasyť mě.
Jsem žíznívá, přijď a osvěž mě.
Jsem slepá, přijď a daruj mi zrak.
Jsem chudá, přijď a obohať mě.
Jsem nevědomá, přijď a pouč mě.
Duchu svatý, celá se ti odevzdávám.

 

 

 

 

pondělí   ----    
úterý   18:00   Aš kostel
středa   16:00   Aš DPS
čtvrtek   9:00   Aš fara
pátek   17:00   Aš kostel
sobota   18:00   Aš fara 
neděle   9:00   Aš kostel
    11:00   Hranice
    14:30   Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

administrátor farnosti:

P. Richard Polák
tel. 734 264 664
 
farní vikář (kaplan):
 
P. Timothy Asongu
tel. 739 831 039
 
e-mail: farnostas@gmail.com
  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

 

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800 pro potřebné v naší farnosti

 

  

Dnes 32

Týden 231

Měsíc 598

Celkem 93161