header2

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho – přichází k nám sám Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On je živý.
Vzkříšený Pán přicházel k apoštolům skrytým za zavřenými dveřmi, jak nás o tom ujišťují velikonoční evangelia. On zná způsoby, jak se s námi setkat přes naši fyzickou nemožnost. On zná cesty, kudy za námi přijít navzdory všem zamčeným dveřím.
Zmrtvýchvstalý Kristus není omezen jen na své svátosti, jen na způsoby chleba a vína. Vždyť on je přítomen ve svém slově: to mluví on, když se v církvi předčítá Písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se církev modlí a zpívá, jak to slíbil: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."
V tradici církve najdeme takzvané „duchovní přijímání", inspirované vírou a milující touhou po uskutečnění a trvalém růstu trvalé jednoty s Kristem v jeho Duchu. Podle učení církve je toto „duchovní přijímání" skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.
Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"
Jako alternativu k „duchovnímu přijímání" lze využít i tyto modlitby:

Pane Ježíši Kriste,
věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk.

Věřím, že mě miluješ.
Také já tebe chci dokonale milovat,
ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.
A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti,
prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek.
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.
(Kancionál 042)


Nebo:


Pane Ježíši Kriste,
věříme, že jsi v Nejsvětější svátosti přítomen
a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh;
rozmnož v nás světlo této víry
a zapal naše srdce ohněm své lásky,
abychom se skrze tebe
klaněli Otci v Duchu a v pravdě.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Publikováno: 14. 3. 2020 10:45
Zdroj: Biskupství brněnské, zpracoval R.D. Mgr. Zdeněk Drštka

 

II

Přijímat duchovně znamená spojit se s Kristem, přítomným v eucharistii, ne však přijetím svátostným, nýbrž jen touhou, která vychází z víry oživené láskou.Tridentský sněm mluví o trojím způsobu přijímání: svátostně, duchovně, svátostně i duchovně zárovně,(sacramentaliter tantum, spiritualiter tantum, sacramentaliter et spiritualiter). K duchovnímu svatému přijímání patří, podle dnešního chápání, na prvním místě touha. Sv. František Saleský píše: "Nemůžete-li mít to štěstí, že byste mohli přijímat skutečně při mši svaté, přijímejte alespoň srdcem a duchem, spojte se s životodárným tělem Spasitelovým alespoň touhou."Touha po eucharistii, touha po větší milosti a spojení s Bohem je "duchovní přijímání". Je to touha oživená láskou, předpokládá tedy stav milosti, tak jako bychom měli skutečně přistoupit k přijímání. Je to vědomá touha.
Teologicky se tato pobožnost opírá o dvě základní pravdy.
Věříme, že hlavní zdroj nadpřirozeného života je v eucharistii -živ bude jen ten, kdo " jí toto tělo " a věříme současně i v účinnost vnitřní touhy po dokonalosti. Duchovní sv. přijímání je nejlepší a nejúčinnější přípravou k fyzickému přijímání Spasitele pod způsobou chleba, neboť disponuje srdce a duši pro setkání s Ním. Proto katolíkovi, který chodí ke sv. přijímání pravidelně velmi prospívá, když přede mší svatou nebo i v kteroukoli volnou chvíli toho dne, kdy má přistoupit k stolu Páně se ponoří do hluboké modlitby a vzbudí opravdovou touhu po Ježíši Kristu v Nejsvětější Svátosti, spojenou s lítostí nad svými hříchy, s hlubokou vírou v přítomnost Pána pod způsobou chleba a s vroucí vděčností a láskou za dar vykoupení a získané milosti. Účinky duchovního přijímání Teologové rozlišují dvojí užitek svátostí: Ten, který působí sama svátost (exopere operáto) a ten který závisí na vnitřní dispozici, připravenosti toho, kdo přijímá (ex opere operantis). Při přijímání, které je pouze duchovní jde o ten druhý účinek.

Lásky nejhodnější Ježíši, věřím pevně, že jsi přítomen podstatně v Nejsvětější Svátosti oltářní. Miluji Tě nade všecko. Z lásky k Tobě lituji všech svých hříchů, na věky nechci již hřešiti. Má duše Tě touží přijmouti, ale poněvadž Tě nyní vNejsvětější Svátosti skutečně přijmouti nemohu, přijď alespoň duchovním způsobem ke mně a vejdi do srdce mého svou milostí.

Nyní si představ, jako by ti kněz podával Pána Boha, a proto se modli:

Tělo Pána Ježíše Krista zachovej duši mou k životu věčnému. Amen.


Objímám Tě, ó Ježíši, jako bys byl skutečně v mém srdci přítomen a docela se s Tebou spojuji. Nedopusť, abych se kdy od Tebe odloučil. Můj Ježíši, Tobě žiji, můj Ježíši, Tobě umírám, můj Ježíši, Tvůj jsem živý I mrtvý. Amen.

 

Nejmilejší Ježíši, chválím Tě, velebím Tě a oslavuji Tě,věřím v Tebe, doufám v Tebe a miluji Tě. Modlím se k Tobě a vzdávám Ti díky za všechny spasené duše pro zásluhy Tvé svaté Matky, mého anděla strážce, mého patrona a všech andělů a svatých. Prosím Tě také o odpuštění za všechny, kteří v Tebe nevěří, v Tebe nedoufají, Tebe nemilují, Tebe nepřijímají a Tobě se neklanějí. Bože – Otče, Synu a Duchu Svatý – přijď nyní znovu do Neposkvrněného, třikrát milostiplného a krásného Srdce mé nebeské Matky, které ona ustavičně spojuje s mým ubohým a hříšným srdcem, abys v něm zase vládl v tomto čase, abych už žil ne já, ale Ty ve mně. Amen

Modlitba po adoraci

Buď veleben Bůh

 

Buď velebeno jeho svaté Jméno

 

Buď veleben Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk

 

Buď velebeno Jméno Ježíš

 

Buď velebeno jeho přesvaté Srdce

 

Buď velebena jeho předrahá krev

 

Buď veleben Ježíš v Nejsvětější svátosti oltářní

 

Buď veleben Duch Svatý Utěšitel

 

Buď velebena přesvatá Bohorodička Maria

 

Buď velebeno její svaté a neposkvrněné Početí

 

Buď velebeno její slavné Nanebevzetí

 

Buď velebeno Jméno Marie, Panny a Matky

 

Buď veleben svatý Josef, její přečístý snoubenec

 

Buď veleben Bůh ve svých andělích a ve svých svatých

 

 

 

Modlitba při svatém přijímání

 

Matko, stůj na prahu mého srdce a vítej se mnou svého Syna,

kterého budu přijímát spolu s ostatními pří této Mši svaté.

Kež nás Jeho přítomnost obdaří čistotou a láskou.

Drahá Matko, přibliž nás svému Synu.

Kéž máme zrak čistý jako On,

myšlení jako On,

ruce jako On,

ať jdeme světem podle Jeho vůle a konáme dobro.

Kež všude vnášíme Jeho pokoj.

Kéž je naše srdce jako Jeho.

Matko přibliž nás svému Synu!

 

 

Přijď Pane Ježíši Kriste, a daruj nám svou čistotu a dobrotu!

pondělí   ----    
úterý   18:00   Aš kostel
středa   16:00   Aš DPS
čtvrtek   9:00   Aš fara
pátek   17:00   Aš kostel
sobota   18:00   Aš fara 
neděle   9:00   Aš kostel
    11:00   Hranice
    14:30   Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

administrátor farnosti:

P. Richard Polák
tel. 734 264 664
 
farní vikář (kaplan):
 
P. Timothy Asongu
tel. 739 831 039
 
e-mail: farnostas@gmail.com
  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

 

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800 pro potřebné v naší farnosti

 

  

Dnes 32

Týden 231

Měsíc 598

Celkem 93161