header2

společenství rodin s dětmi

aktivityScházíme se přibližně každý měsíc a na našich setkáních má místo zábava, poučení, hry i modlitba. Setkání je určeno nejen pro děti (i když si ho umí asi nejlépe vychutnat), ale i pro dospělé, kteří chtějí své děti vést v křesťanském duchu.

 

 

 

 

setkávání nad Biblí

open bibleKaždou středu se scházíme na faře a čteme z Písma svatého. Po čtení je prostor pro diskusi a výklad přečteného textu. Setkání trvá hodinu. Začátek je v 18:30.
 
 

setkání seniorů

Každý první pátek v měsíci se scházíme na faře po mši svaté.
 

výuka náboženství

Výuka náboženství ve farnosti probíhá v několika skupinách. Jejím smyslem a úkolem je: 
  • pronikání do oblasti kultury života dětí, pomáhat jim systematicky a kriticky si osvojovat křesťanské postoje a styl života
  • pomáhat dětem nacházet vztah k poznatkům ostatních oborů ve světle evangelia
  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a další existenciální otázky a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot (morální zásady vyplývají z nich)
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • věřící děti motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi