header2

  resurrection-of-jesus-bob-whitehead


  

CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS

Kongregace pro východní církve

6. března 2019, Popeleční středa

Čj. 1/2019

Sbírka pro Svatou zemi 2019

Společenství a solidarita s jeruzalémskou církví

Excelence,

postní cesta vyzývá každého z nás, aby se vracel k místům a událostem, které změnily běh dějin lidstva i osobní život každého z nás. Jsou to místa a události, které nám předávají živou památku všeho, co vtělený Boží Syn vyslovil, vykonal a vytrpěl pro naši spásu.

Centrem celého liturgického roku je Svatý týden, který začíná v Betfage Ježíšovým vstupem do Jeruzaléma. Následujeme ho do Betánie a jsme svědky pomazání vonným nardovým olejem, což je proroctví o jeho utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Ve večeřadle nám On dává sebe samého v chlebě a ve víně, umývá nám nohy, a tak nás učí, že pokorná služba je novým přikázáním lásky. Prožíváme jeho zatčení v Getsemanech a při vší naší zranitelnosti ho sledujeme z dálky jako Petr, který ho zapírá. Pod křížem jsme spolu s Pannou Marií a s jeho milovaným učedníkem přítomni jeho smrti a kontemplujeme jeho probodený bok. Nakonec je uložen do hrobu, k němuž o velikonočním ránu přichází Marie Magdaléna. On ale vstává z mrtvých a svým světlem hladí naše oči a naše srdce; tím nás zve, abychom nahlíželi do nitra světových dějin i osobní historie každého z nás.

Když znovu prožíváme tajemství naší spásy, s větší naléhavostí myslíme na bratry a sestry, kteří prožívají a dosvědčují víru v Kristovu smrt a zmrtvýchvstání ve Svaté zemi, a v lásce jim také vyjadřujeme svou solidaritu. Na své první generální audienci 27. března 2013 připomněl papež František poutníkům: „Prožívat Svatý týden a následovat Ježíše znamená učit se, jak vycházet ze sebe (...), abychom šli vstříc druhým, abychom šli na existenční periférie a jako první se vydali za svými bratry a za svými sestrami."

U příležitosti letošní sbírky pro Svatou zemi si chceme společně s výzvou papeže Františka znovu vyslechnout i slova svatého Pavla VI., který se vydal do Svaté země na začátku ledna 1964, aby tuto pouť vykonal jako první z nástupců apoštola Petra. V apoštolské exhortaci Nobis in Animo, kterou v roce 1974 založil tuto sbírku, říká: „Jeruzalémská církev (...) zaujímá privilegované místo v péči Svatého stolce a ve starostech celého křesťanského světa; o posvátná místa a zvláště o město Jeruzalém se v nejvyšší míře zajímají také státy a velké mezinárodní organizace (...). Takovouto pozornost dnes ještě zvětšují závažné problémy náboženského, politického a sociálního charakteru, které tam existuji (...)".

I dnes je Blízký východ dějištěm procesu, který rozbil vztahy mezi národy tohoto regionu a vytvořil nespravedlivou situaci, kde naděje, že nastane mír, se stává něčím téměř neuváženým. Vloni 7. července v Bari na začátku modlitby Svatého otce s hlavami blízkovýchodních církví zazněla tato slova: „Nad tímto nádherným regionem se zvláště v posledních letech usadil hustý temný mrak: válka, násilí a ničení, okupace a různé formy fundamentalismu, nucené migrace a odchody, a to všechno při mlčení mnohých a za spolupráce dalších. Blízký východ se stal místem, kde lidé svou zemi opouštějí. Existuje riziko, že přítomnost našich bratří a sester ve víře bude vymazána, a tak bude znetvořena samotná tvář celého regionu, protože Blízký východ bez křesťanů by už nebyl Blízkým východem."

Jak připomíná svatý Pavel VI. v Nobis in Animo, církev už dlouho není pouhým divákem: „Od druhé poloviny minulého století docházelo ke značnému nárůstu pastoračních, sociálních, charitativních a kulturních činností ve prospěch veškerého místního obyvatelstva bez rozdílu i církevních společenství ve Svaté zemi (...). Pro to, aby se dvoutisíciletá přítomnost křesťanů trvající v Palestině od samého počátku mohla zachovat a dokonce upevnit tak, aby křesťané byli v aktivní službě ostatním společenstvím, s nimiž tam mají žít, je potřebné, aby křesťané z celého světa projevili svou velkorysost a dávali jeruzalémské církvi pocítit lásku svých modliteb, vroucnost svého porozumění a poskytovali jim hmatatelné znamení své solidarity."

V posledním období s nadějí sledujeme určitý opětovný nárůst poutí a dotýkáme se radosti z víry zakoušené mnoha věřícími, kteří ve stále hojnějším počtu přicházejí do Svaté země z Číny, Indie, Indonésie, Filipín a Srí-Lanky. Jak bychom si neměli myslet, že se tak naplňuje evangelní proroctví o tom, jak „přijdou z Východu i ze Západu, ze Severu i z Jihu a budou sedět u stolu v Božím království"? Takováto apoštolská vitalita je velkým znamením pro místní komunity a výzvou pro ty západní, jež jsou často pokoušeny malomyslností a rezignací, aby ve svém každodenním životě prožívaly a dosvědčovaly svou víru.

Mám velkou radost z toho, že mohu odevzdat živoucí vděčnost Svatého otce Františka Vám, kněžím, řeholníkům i ostatním věřícím, kteří pracují pro dobrý výsledek sbírky s věrnou vírou v dílo, které církev zamýšlí vykonat známým způsobem pro všechny své syny. Vyprošuji hojná Boží požehnání pro Vaši diecézi a odevzdávám Vám svůj bratrský pozdrav v Pánu Ježíši.

Vám oddaný

+ Leonardo kard. Sandri

prefekt

+ Cyril Vasil, S.J.

arcibiskup sekretář

11. února 2019

„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte“ (Mt 10,8)

Drazí bratři a sestry!

„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte“ (Mt 10,8), jsou slova, která pronesl Ježíš, když vysílal apoštoly hlásat evangelium. Chtěl, aby se jeho Království nezištně šířilo díky skutkům lásky.

U příležitosti 27. světového dne nemocných, který se bude 11. února 2019 slavit v indické Kalkatě, připomíná církev, matka všech svých dětí a zvláště nemocných, že skutky nezištného daru, jako například u milosrdného Samaritána, jsou tou nejvěrohodnější cestou evangelizace. Péče o nemocné potřebuje profesionalitu i něhu, bezprostřední a jednoduché nezištné postoje, například pohlazení, jímž dáváme druhému pocítit, že je nám „milý“.

Život je Božím darem, jak připomíná svatý Pavel: „Máš něco, co bys nedostal?“ (1 Kor 4,7). Právě proto, že je darem, nelze ho považovat za pouhé vlastnictví nebo za soukromý majetek. Platí to především o vymoženostech medicíny a biotechniky, jež by mohly člověka dovádět k tomu, aby podlehl pokušení manipulovat se „stromem života“ (srov. Gen 3,24).

poselstvi2019

Video z divadelního představení si můžete stáhnout zde (184 MB) nebo zde v originální kvalitě (4,4 GB).

 

poselstvi Custom

smernice pastorace Custom

smernice ekonomicke Custom

Pondělí 09:00
  11:00 Hranice
  14:30 Hazlov
Úterý 08:00
Středa 08:00
Čtvrtek - -
Pátek - -
Sobota 18:00
Neděle 09:00
  11:00 Hranice
  14:30 Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antonín Wasil
telefon:+420 734 435 280
e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 7

Týden 72

Měsíc 479

Celkem 35960