header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 21. října 2020 č. 1078

o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 

V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící s následující výzvou:

Drazí věřící,
tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.
Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.
Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!". Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.

Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

Dopis plzeňského biskupa Tomáše Holuba k aktuálnímu dění.

 

Sestry a bratři,

v těchto dnech se na nás obrátil pan ministr zdravotnictví s kratičkou, ale o to důležitější výzvou: „prosím, zůstaňte doma."

Osobně jeho prosbu plně podporuji: Je naléhavě třeba vyvarovat se

bell-2545137 640Každý den ve 20:00 hodin uslýšíme zvonění zvonů. Je to výzva ke společné modlitbě. Jak uslyšite zvony, prosím udělejte si pohodlí a prosím věnujte 5 minut (Tomu nahoře), Bohu. Jak umíte, jak jste zvyklí, např.

Vzhledem k nastalé situaci v České republice se v naší farnosti nebudou konat veřejné bohoslužby, a to do 31. 10. 2020.


Nedělní bohoslužby budou přenášeny online na farním webu vždy

od 9:00 hodin.


Duchovní rozhovory a svátosti smíření lze uskutečnit po telefonické domluvě s panem farářem. (tel: 734435280)


Ve společné večerní modlitbě pokračujme každý den od 20. 00 hodin a modleme se za zdraví v čase epidemie.

 

 

 

Společná modlitba národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

 

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

 

jako lékaře našich duší a těl.

 

Shlédni na své děti,

 

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

 

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

 

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

 

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

 

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

 

věčný život mrtvým.

 

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

 

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

 

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 


Maria Virgo, de Rosario

7. října, památka

ŽIVOTOPIS
Slavení této liturgické památky (původně P. Marie Vítězné) ustanovil od roku 1572 papež Pius V. ve výroční den vítězství křesťanů v boji s Turky u Lepanta (na mapě Nafpaktos či Naupactus). Dne 7. 10. 1571 došlo k rozhodující námořní bitvě mezi islámem a křesťanstvím.

Oblíbená modlitba Jana Pavla II.


Papež Jan Pavel II., který byl sám hluboce oddaný Panně Marii, během svého pontifikátu mnohokrát povzbuzoval k modlitbě růžence. V roce 2002 napsal apoštolský dopis věnovaný konkrétně růženci Rosarium Virginis Mariae, ve kterém popsal růženec jako „modlitbu, která ve střízlivosti svých prvků obsahuje hloubku evangelia v celé své šíři a skrze níž věřící přijímají hojnou milost, jako ze samotných rukou Natky Spasitele." Pro papeže Jana Pavla II. byl růženec důležitou modlitbou již od mládí, a právě proto vyhlásil Rok růžence od října 2002 do října 2003 a vyzval věřící, aby „kontemplovali s Marií tvář Kristovu".
Na počátku třetího tisíciletí také zdůraznil „naléhavou potřebu čelit krizi růžence, která může v současném historickém a teologickém kontextu způsobit, že bude nesprávně devalvována, a proto již nebude učena mladší generaci". Znepokojoval ho kritický stav rodiny, která je stále více ohrožovaná rozpadem v ideologických i praktických rovinách, navrhl proto růženec jako „účinnou pomoc v boji proti ničivým následkům této krize, typických pro naši dobu"

Papež Pius XII. prohlásil, že růženec je kompendium (souhrn) celého evangelia.

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

       Okénko k prvnímu svatému přijímání

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Existují nějaké pokyny k přijímání na ruku? Myslím tím způsob, jakým způsobem vložit eucharistii do úst. Dlouhou dobu přijímám přímo z dlaně (neberu hostii do ruky)a dnes jsem při přijímání dostala vynadáno, že se to tak nedělá :-)Děkuji za odpověď.

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

 

"Znovu chci zopakovat, že slova našeho Pána Ježíše Krista „Nebojte se, já jsem přemohl svět" jsou právě v těchto dnech velmi aktuální. Buďme lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí i pro druhé."

biskup Tomáš

Pondělí 19.10     20:00 společná modlitba  
Úterý 20.10    20:00 společná modlitba  
Středa 21.10   20:00 společná modlitba  
Čtvrtek 22.10    20:00  společná modlitba  
Pátek 23.10    20:00 společná modlitba
 
Sobota 24.10    20:00 společná modlitba

 

           
Neděle 25.10  30. neděle v mezidobí  9:00 kostel   Aš      Mše sv online

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 27

Týden 153

Měsíc 686

Celkem 47786