header2

 

Obraz znázorňuje zmrtvýchvstalého Krista, jehož ruce i nohy nesou stopy ukřižování. Z probodeného Srdce, které na obraze není vidět, tryskají dva paprsky: červený a světlý.

Na otázku, co znamenají, Pán Ježíš vysvětlil: Světlý paprsek znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje; červený paprsek představuje krev, která je životem duší...

Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého milosrdenství tehdy, když mé umírající Srdce bylo na kříži otevřeno kopím. (Dn 299) Jinými slovy, paprsky představují svátosti, svatou církev zrozenou z probodeného Kristova boku a dary Ducha Svatého, jejichž biblickým symbolem je voda. Šťasten, kdo bude žít v jejich stínu, řekl Ježíš, neboť ho nezasáhne spravedlivá Boží ruka. (Dn 299)

Obraz tedy ukazuje veliké Boží milosrdenství,které bylo plně zjeveno ve velikonočním Kristově tajemství a v církvi se uskutečňuje nejúčinněji prostřednictvím svátostí. Obraz má plnit funkci nádoby k čerpání milostí a znamení, které věřícím připomíná nutnost důvěry k Bohu a milosrdenství k bližním. Postoj důvěry vyjadřují slova napsaná dole na obraze: Ježíši, důvěřuji Ti.

Obraz má připomínat požadavky mého milosrdenství, neboť ani ta nejpevnější víra není bez skutků nic platná, řekl Pán Ježíš. (Dn 742)

Úcta k tomuto obrazu spočívá v modlitbě založené na důvěře, ve spojení se skutky milosrdenství. Takto chápanému kultu obrazu přislíbil Pán Ježíš: milost spásy, velké pokroky na cestě křesťanské dokonalosti, milost šťastné smrti a všechny ostatní milosti a časná dobra, o která Ho budou milosrdní lidé s důvěrou prosit.

Podávám lidem nádobu, se kterou mají přicházet pro milosti k prameni milosrdenství. Tou nádobou je tento obraz s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti, řekl Pán Ježíš sestře Faustyně. (Dn 327) Prostřednictvím tohoto obrazu budu duším udílet mnoho milostí. Proto ať je všem přístupný. (Dn 570)

Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. (Dn 48)


Pálí mě plameny milosrdenství, toužím je vlévat do lidských duší. Ach, jakou bolest mi působí, když je nechtějí přijmout. (...) Řekni bolavému lidstvu, ať se přitulí k mému milosrdnému Srdci, a já je naplním pokojem. (Dn 1074)

Lidstvo nenalezne pokoj, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství. (Dn 300)


Říkej světu o mém milosrdenství, ať celé lidstvo pozná mé neproniknutelné milosrdenství. Je to znamení posledních časů, po něm přijde den spravedlnosti.

Dokud je čas, ať se utíkají k prameni mého milosrdenství, ať čerpají z krve a vody, která pro ně vytryskla. (847)


Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, otevírám nejprve dokořán dveře svého milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi mé spravedlnosti... (1146)

 

 

 

 

 

Začíná - Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha

(modlí se na růženci)

Zrnka pro Otče náš -

„Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho
Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše a celého světa."

Zrnka pro Zdrávas -

„Pro jeho bolestné utrpení - smiluj se nad námi a celým světem."

Na zakončení 3x -
„Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem."

 

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE


Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě. Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči, tvou přítomnost, přinášející pokoj, protože nás pokaždé přivedeš k Ježíši, knížeti Pokoje.
Zbloudili jsme na cestě pokoje. Zapomněli jsme

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině
Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za mírové řešení napjaté situace na Ukrajině.

 

 

 

Sestry a bratři,

věříme v sílu společné modlitby,

proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí,

ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:

 

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.

Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky,

aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj,

nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

 

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

 

Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.

Vaši čeští a moravští biskupové.

 

 

 

 

 

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

    

 

   Příprava na svátosti

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

                       
úterý         8:00      Mše sv     farni prostory
                       
                       
středa          8:00      Mše sv     farní prostory
           16:30     Výuka náboženství I skupina
     
           17:00      Výuka náboženství II skupina
     
          18:00     Biblická hodina      
                       
pátek         17:00     Adorace nejsv. svátosti     farní prostory
                       
          17:30     Modlitba růžence
    farní prostory
                       
          18:00     Mše sv.     farní prostory
                       
sobota         8:00     Mše sv     farní prostory
                       
                       
                       
Neděle    

 

 
9:00     Mše sv
   

 Aš

kostel

               

   

     
          11:00    

Mše sv

    Hranice kostel
                       
                       
          14.30     Mše sv     Hazlov kostel
                       

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800

          pro potřebne v naší farnosti

  

Dnes 17

Týden 59

Měsíc 762

Celkem 66642