header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
(modlí se na obyčejném růženci)

Na začátku:

Otce náš...

Zdrávas Maria...

Věřím v Boha...

Na zrnkách Otce náše:

Věcný Otce, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství
Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista,
na smír za hříchy naše i celého světa!

Na zrnkách Zdrávasu:

Pro Jeho bolestné utrpení
bud milosrdný k nám i k celému světu!

Na zakončení (třikrát):

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi a nad celým světem!

Obraz Božího milosrdenství

Jeho původ je spjat s vizí sestry Faustyny v Płocku 22. února roku 1931, během níž Kristus vyjádřil přání,

aby byl takový obraz namalován a opatřen slovy: Ježíši, důvěřuji Ti.

Obraz znázorňuje zmrtvýchvstalého Krista, jehož ruce i nohy nesou stopy ukřižování. Z probodeného Srdce, které na obraze není vidět, tryskají dva paprsky: červený a světlý. Na otázku, co znamenají, Pán Ježíš vysvětlil:
Světlý paprsek znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje; červený paprsek představuje krev, která je životem duší... Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého milosrdenství tehdy, když mé umírající Srdce bylo na kříži otevřeno kopím. (Dn 299) Jinými slovy, paprsky představují svátosti, svatou církev zrozenou z probodeného Kristova boku a dary Ducha Svatého, jejichž biblickým symbolem je voda. Šťasten, kdo bude žít v jejich stínu, řekl Ježíš, neboť ho nezasáhne spravedlivá Boží ruka. (Dn 299)


Obraz tedy ukazuje veliké Boží milosrdenství,

Pravidla pro účast na bohoslužbách

Budeme slavit bohoslužby podle aktuálních pravidel týkajících se počtu osob na bohoslužbách:

3. stupeň - 30% míst v kostele,

4. stupeň - 20%, míst v kostele

5. stupeň- 10%, míst v kostele

 

  •  každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa:  respirátor FFP2), který brání šíření kapének

 

  • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel,

 

 

  • před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,

 

 

  • nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

 

 

 

 

 

bell-2545137 640Každý den ve 20:00 hodin uslýšíme zvonění zvonů. Je to výzva ke společné modlitbě. Jak uslyšite zvony, prosím udělejte si pohodlí a prosím věnujte 5 minut (Tomu nahoře), Bohu. Jak umíte, jak jste zvyklí, např.

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

    

 

   Příprava na svátosti

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Existují nějaké pokyny k přijímání na ruku? Myslím tím způsob, jakým způsobem vložit eucharistii do úst. Dlouhou dobu přijímám přímo z dlaně (neberu hostii do ruky)a dnes jsem při přijímání dostala vynadáno, že se to tak nedělá :-)Děkuji za odpověď.

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

 

 

„I kdyby pole nevydala pokrm,

já přesto budu jásat v Hospodinu,

svém spasiteli."

Habakuk 3,17-18

                     
 Sobota 17.4.2021
    18:00     Mše sv     Aš kostel
                     
                     
Neděle 11.4.2021

2 Neděle Velikonoční

Svátek Božího Milosrdenství

   9:00     Mše sv
     Aš kostel
             

   

     
        10:00    

Mše sv

     Aš kostel
                     
        11:00     Mše sv
     Aš kostel
                     
        14:30     Mše sv
     Hazlov kostel

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800

          pro potřebne v naší farnosti

  

Dnes 18

Týden 40

Měsíc 568

Celkem 53007